Štipendium

Štipendium možno poskytnúť žiakovi strednej školy, ak jeho zákonnému zástupcovi/zástupcom sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi alebo ktorého/ktorých mesačný príjem je nižší ako mesačná výška životného minima.

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium, ktorý obsahuje podrobné informácie.

Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.

Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2015/2016 je:

  1. 45,21 € – pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,
  2. 31,65 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,
  3. 22,61 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima.

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roku. Vzhľadom k tomu, že sa k 1. júlu 2015 hodnoty životného minima nezmenili, v školskom roku 2014/2015 sumy životného minima majú nasledovné (nezmenené) hodnoty:

  • 198,09 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 138,19 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
  • 90,42 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

štipendium

žiadosť o_poskytnutie_štipendia