Špeciálne pegagogičky

PaedDr. Zuzana Staňová
e-mail: zuzana.stanova(at)essmt.sk
tel.: +421 948 930 997
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Ulejová
e – mail: zuzana.ulejova(at)essmt.sk
tel.: +421 907 726 521
Konzultácie: dohoda e-mailomPoskytujeme špeciálnopedagogický servis a poradenstvo :

  • deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým bola odborníkmi diagnostikovaná porucha pozornosti, poruchy učenia, správania, ktoré majú telesné alebo zmyslové postihnutie, deťom a žiakom snarušenou komunikačnou schopnosťou, ktoré sa vzdelávajú v našej škole formou integrácie – začlenenia,
  • deťom a žiakom s rizikovým vývinom najmä v oblasti vývinových porúch učenia, narušenej komunikačnej schopnosti, zdravotného postihnutia, ktoré majú nedostatočne rozvinutú grafomotoriku, majú ťažkosti v čítaní, písaní, ale aj deťom v predškolskom veku,
  • deťom a žiakom v oblasti nadania
  • pedagógom
  • rodičom/zákonným zástupcom
  • študentomNašou úlohou je :
    • podieľať sa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami
    • spolupracovať s pedagógmi pri vypracovaní individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre žiakov, ktorí sú evidovaní ako integrovaní
  • uskutočňovať špeciálno-pedagogické intervencie za účelom rozvíjania oslabených špecifických funkcií a eliminácie prejavov zdravotného znevýhodnenia
  • poskytovať konzultácie, rady a informácie pedagógom a rodičom dieťaťa a žiaka
  • spolupracovať s poradenskými zaradeniami a odbornými pracovníkmi
  • monitorovať psychický vývin zdravotne znevýhodnených a nadaných žiakov a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so psychológom)uskutočňovať potrebné intervencie
  • podieľať sa na vypracovaní metodických materiálov pre potreby učiteľov a rodičov
  • spolupracovať s rodičmi v záujme zlepšenia školského prospechu a správania detí, školskej pripravenosti detí
  • implementovať moderné metódy a techniky v starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do praxeČo môžeme pre Vás urobiť ?
    • prekonzultovať problémy Vášho dieťaťa
    • realizovať orientačnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku dieťaťa
    • navrhnúť nápravné opatrenia a konkrétne odporúčania (ako pomôcť)
    • poskytnúť systematickú starostlivosť dieťaťa v MŠ a žiaka v škole
    • poskytnúť pravidelné konzultácie

 

Ak máte viac informácií, prípadne máte ktejto problematike nejaké pripomienky, nápady, postrehy, môžete nás kontaktovať na uvedených telefónnych číslach a mailových adresách.