Školské psychologičky

Mgr. Alexandra Auxtová
e-mail: alexandra.auxtova(at)essmt.sk
tel.: +421 948 617 138
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Natália Vrždiaková
e-mail: natalia.vrzdiakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Postup pri podozrení na šikanu


Poskytujeme psychologický servis a poradenstvo rodičom, zákonným zástupcom a učiteľom MŠ, ZŠ aj gymnázia pre žiakov:

 • s adaptačnými a emocionálnymi problémami
 • s problémami v správaní
 • s poruchami aktivity a pozornosti
 • s problémami so zvládaním školskej záťaže
 • s problémami v rovesníckych skupinách a sociálnymi vzťahmi
 • s problémami so začlenením
 • rodinnými problémami
 • deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sa vzdelávajú v našej škole formou integrácie
 • osobnými problémami
 • nadaným žiakom

Zároveň vykonávame odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom. Pravidelne pracujeme s vybranými triedami formou sociálno- psychologických výcvikov a hier, zameraných na rozvíjanie prosociálnych zručností a predchádzanie patologickým javom v kolektívoch. Preventívne mapujeme vzťahy a atmosféru v triedach. Vedieme pedagógov pri práci s náročnými žiakmi a náročnými situáciami v kolektíve detí. Poskytujeme psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom. Pripravujeme podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení a zabezpečujeme kontakt a poradenstvo v oblasti ďalších odborných vyšetrení a terapií pre rodičov a žiakov. Zabezpečujeme systematickú starostlivosť a poradenstvo pre pedagógov a rodičov integrovaných žiakov.

Stretnutie s psychológom je možné vždy po predošlej dohode, ideálne mailom.

Na konzultácie žiaka s psychológom je potrebný súhlas rodiča (zákonného zástupcu).

Ak si žiak našej školy, môžeš sa na nás obrátiť:

 • Ak máš ťažkosti v škole
 • Ak máš problémy v rovesníckom kolektíve
 • Cítiš sa byť vyčleňovaný, šikanovaný, osamelý
 • Si svedkom šikany alebo vyčleňovania spolužiaka
 • Trápia ťa citové problémy a ťažké životné situácie
 • Všimneš si spolužiaka ktorého niečo nadmieru trápi