Informácie k prijímacím skúškam

Milí študenti, sme radi, že ste sa rozhodli prihlásiť na Evanjelické gymnázium v Martine a tak využiť našu ponuku zažiť vysoký akademický štandard, podnetné spoločenstvo a kresťanské prostredie. Tu sa postupne dozviete všetky potrebné informácie o prijímacom konaní a možnostiach štúdia na Evanjelickom gymnáziu v Martine. V prípade akýchkoľvek iných otázok nás prosím kontaktujte v časti  Kontakty.

Prijímacie konanie sa bude konať dňa 4.4.2018 na Evanjelickom gymnáziu, M.R.Štefánika 19, Martin. O presnom čase a rozsahu budete informovaní osobne.

Prijímacie konanie pozostáva z:
Test zo všeobecných študijných predpokladov (VSP)
Test zo všeobecných jazykových schopnosti (VJS)
Test z matematiky a slovenského jazyka

Ďalšie body môže žiak získať za predchádzajúce štúdium na evanjelickej základnej škole (potvrdenie od riaditeľa školy), príslušnosť k cirkvi (potvrdenie od príslušného farského úradu), úspešnej účasti na regionálnych a celoslovenských kolách žiackých olympiád, a podobne.

Kritéria prijímania na EGMT pre školský rok 2018/2019
Požiadavky k prijímacím skúškam z matematiky
Požiadavky k prijímacím skúškam zo slovenského jazyka a literatúry

Ukážka prijímacích testov 

Hodnotiaci kľúč k ukážkovým testom

V školskom roku 2018/2019 v prvom ročníku gymnázia otvárame dve triedy a prijímame 60 uchádzačov.

Školné na šk. rok 2018/2019 je 500 € za školský rok.

Evanjelické gymnázium v Martine sprostredkuje možnosť ubytovania pre dochádzajúcich študentov.  Možnosti =>tu